Function hay wordpress

Tổng hợp đầy đủ những Functions Wordpress hay được chọn lọc từ nhiều nguồn bởi Vnkings – Admin DashBoard, Post type, Widget, Menu, Theme, Editor…
Tổng hợp bởi Tiến LựcNgô Thoại


function hide_attributess_for_mobile_booking_data_panel( $tabs ) {
$tabs[ 'general' ][ 'class' ][] = 'hide_if_mobile-booking';
$tabs[ 'inventory' ][ 'class' ][] = 'hide_if_mobile-booking';
$tabs[ 'shipping' ][ 'class' ][] = 'hide_if_mobile-booking';
$tabs[ 'linked_product' ][ 'class' ][] = 'hide_if_mobile-booking';
$tabs[ 'variations' ][ 'class' ][] = 'hide_if_mobile-booking';
$tabs[ 'advanced' ][ 'class' ][] = 'hide_if_mobile-booking';
$tabs[ 'attribute' ][ 'class' ][] = 'hide_if_mobile-booking';
return $tabs;
}

add_filter( 'woocommerce_product_data_tabs', 'hide_attributess_for_mobile_booking_data_panel', 10, 1);

Trong đó:

mobile-booking: là value  Product type

hide: là ẩn
Muốn  hiển thị có thể thay hide bằng show

Kết quả:

 

2 cách nén code trong website wordpress

Cách 1: Viết hàm php


function sanitize_output($buffer)
{
$search = array(
'/>[^S ]+/s',
'/[^S ]+</s',
'/(s)+/s'
);
$replace = array(
'>',
'<',
'\1'
);
$buffer = preg_replace($search, $replace, $buffer);
return $buffer;
}
ob_start("sanitize_output");

 

Cách 2: Sử dụng htaccess


<IfModule mod_deflate.c>
AddOutputFilterByType DEFLATE text/text text/html text/plain text/xml text/css application/xml application/xhtml+xml application/rss+xml application/x-javascript application/javascript
</IfModule>
<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresByType text/css A31536000
ExpiresByType text/fonts A31536000
ExpiresByType text/x-component A31536000
ExpiresByType application/x-javascript A31536000
ExpiresByType application/javascript A31536000
ExpiresByType text/javascript A31536000
ExpiresByType text/x-js A31536000
ExpiresByType text/html A3600
ExpiresByType text/richtext A3600
ExpiresByType image/svg+xml A3600
ExpiresByType text/plain A3600
ExpiresByType text/xsd A3600
ExpiresByType text/xsl A3600
ExpiresByType text/xml A3600
ExpiresByType video/asf A31536000
ExpiresByType video/avi A31536000
ExpiresByType image/bmp A31536000
ExpiresByType application/java A31536000
ExpiresByType video/divx A31536000
ExpiresByType application/msword A31536000
ExpiresByType application/vnd.ms-fontobject A31536000
ExpiresByType application/x-msdownload A31536000
ExpiresByType image/gif A31536000
ExpiresByType application/x-gzip A31536000
ExpiresByType image/x-icon A31536000
ExpiresByType image/jpeg A31536000
ExpiresByType application/json A31536000
ExpiresByType application/vnd.ms-access A31536000
ExpiresByType audio/midi A31536000
ExpiresByType video/quicktime A31536000
ExpiresByType audio/mpeg A31536000
ExpiresByType video/mp4 A31536000
ExpiresByType video/mpeg A31536000
ExpiresByType application/vnd.ms-project A31536000
ExpiresByType application/x-font-otf A31536000
ExpiresByType application/vnd.ms-opentype A31536000
ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.database A31536000
ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.chart A31536000
ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.formula A31536000
ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.graphics A31536000
ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.presentation A31536000
ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet A31536000
ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.text A31536000
ExpiresByType audio/ogg A31536000
ExpiresByType application/pdf A31536000
ExpiresByType image/png A31536000
ExpiresByType application/vnd.ms-powerpoint A31536000
ExpiresByType audio/x-realaudio A31536000
ExpiresByType image/svg+xml A31536000
ExpiresByType application/x-shockwave-flash A31536000
ExpiresByType application/x-tar A31536000
ExpiresByType image/tiff A31536000
ExpiresByType application/x-font-ttf A31536000
ExpiresByType application/x-font-woff A31536000
ExpiresByType application/vnd.ms-opentype A31536000
ExpiresByType audio/wav A31536000
ExpiresByType audio/wma A31536000
ExpiresByType application/vnd.ms-write A31536000
ExpiresByType application/font-woff A31536000
ExpiresByType application/vnd.ms-excel A31536000
ExpiresByType application/zip A31536000
</IfModule>

function vnkings_icon_post_type(){
?>
<style>
#adminmenu .menu-icon-tour div.wp-menu-image:before {
content: "f322";
}
</style>
<?php
}
add_action( 'admin_head', 'vnkings_icon_post_type' );

Trong đó:

tour: tên post type

content: “f322” : là mã icon

Có thể tham khảo các icon ở trang: https://developer.wordpress.org/resource/dashicons/#nametag

function vnkings_theme_setup() {

add_theme_support( 'custom-logo', array(
'width' => 250,
'height' => 50,
'flex-width' => true,
) );

}
add_action( 'after_setup_theme', 'vnkings_theme_setup' );

Trong đó :

width: là chiều rộng  của logo

height: là chiều cao của logo

flex-width: cho phép tùy chỉnh chiều rộng khi là true. Trong trường hợp là false chiều cao bị sẽ co theo tỷ lệ với chiều rộng.

Gọi ra logo

<div class="logo">
<?php the_custom_logo(); ?>
</div>

Một số loại website mà ta từng sử dụng chức năng lọc multi taxonomy như bất động sản, du lịch, shop.

Lọc theo taxonomy mình thấy query lọc trong tax_query tương đối phổ biến. Tuy nhiên hôm nay có 1 phương pháp lọc nữa đó là viết thẳng vào mảng array query. Relation là kiểu AND

$arg_fillter = array(
'post_type' => 'tour',
'posts_per_page' => -1,
'diadiem_Cat' => 'ha-noi',
'loai_hinh_du_lich' => 'team-buildding',
);

Trong đó:

diadiem_Cat : tên taxonomy A

loai_hinh_du_lich : tên taxonomy B
ha-noi: slug term trong taxonomy A
team_build_ding: slug term trong taxonomy B

Và ta truy vấn bình thường để có dữ liệu trong vòng while loop post

$id_vnkuser = "ID_Cua_Thanh_Vien";
// Đếm bài viết với Post type là Post
count_user_posts($id_vnkuser,'post');

// Đếm bài viết với Post_type là Custom_post_type
count_user_posts($id_vnkuser,'post_type_cua_ban');

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

// Thêm nhóm thành viên Vip, đặt level nhóm là 3.
$vnkings_new_user = add_role('vipuser', __( 'Vip User' ),
  array(
		'upload_files'     => true,
		'edit_others_pages'     => true,
		'edit_posts'     => true,
		'publish_posts'     => true,
		'read'     => true,
		'level_3' => true,
  )
);
// Lấy thông tin comment theo bài
$comments_count = wp_count_comments(get_the_ID());

// hiển thị tổng bình luận
echo $comments_count->total_comments;

// bình luận đã được duyệt
echo $comments_count->approved;

// Bình luận được kiểm duyệt
echo $comments_count->moderated;

// Bình luận spam
echo $comments_count->spam;

// Bình luận đã xóa
echo $comments_count->trash;
// Tổng số thành viên
$vnkings_user = count_users();
echo $vnkings_user['total_users'];

// Số thành viên trong nhóm user
$vnkings_cgroup = count( get_users( array('fields' => array('ID'), 'role' => 'author')));
// Thay author bằng các nhóm: administrator, editor, contributor, subscriber.

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

function getPostViews($postID){ // hàm này dùng để lấy số người đã xem qua bài viết
  $count_key = 'post_views_count';
  $count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
  if($count==''){ // Nếu như lượt xem không có
    delete_post_meta($postID, $count_key);
    add_post_meta($postID, $count_key, '0');
    return "0"; // giá trị trả về bằng 0
  }
  return $count; // Trả về giá trị lượt xem
}
function setPostViews($postID) {// hàm này dùng để set và update số lượt người xem bài viết.
  $count_key = 'post_views_count';
  $count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
  if($count==''){
    $count = 0;
    delete_post_meta($postID, $count_key);
    add_post_meta($postID, $count_key, '0');
  }else{
    $count++; // cộng đồn view
    update_post_meta($postID, $count_key, $count); // update count
  }
}

Sau đó ở file single.php các bạn thêm đoạn này để tính view và hiển thị view:

// cộng lượt xem
setPostViews(get_the_ID());

// Hiển thị số lượt xem
getPostViews(get_the_ID());

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

function the_title_limit($max_char, $more_link_text = '') {
$title = get_the_title();
$title = strip_tags($title);

if (strlen($_GET['p']) > 0) {
echo $title;
echo " …";
}
else if ((strlen($title)>$max_char) && ($espacio = strpos($title, " ", $max_char ))) {
$title = substr($title, 0, $espacio);
$title = $title;
echo $title;
echo " …";
echo "$more_link_text";
}
else {
echo $title;
}
}

Sau đó bạn có thể gọi tiêu đề giới hạn số từ bằng cách dùng:

the_title_limit(20)

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

function post_word_count() {
global $post;
  $words = str_word_count( strip_tags( get_post_field( 'post_content', get_the_ID() ) ) );
  $time = $words/250;
	if ( $time < 1) {
		echo 1;
	} else {
		echo round($time, 1, PHP_ROUND_HALF_UP);
	}
}

Bạn vào file single.php trong theme và hiển thị số từ của bài viết bằng đoạn code này:

echo post_word_count();

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

add_filter('json_enabled', '__return_false');
add_filter('json_jsonp_enabled', '__return_false');

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

function vnkings_p_first( $content ) {
	return preg_replace( '/<p([^>]+)?>/', '<p$1 class="vnkings_class">', $content, 1 );
}
add_filter( 'the_content', 'vnkings_p_first' );

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

function create_custom_post() {
	register_post_type( 'custom-post',
	array(
	'labels' => array(
		'name' => __( 'Custom Post' ),
	),
	'public' => true,
	'hierarchical' => true, 
	'has_archive' => true,
	'supports' => array(
		'title',
		'editor',
		'excerpt',
		'thumbnail'
	), 
	'can_export' => true,
	'taxonomies' => array(
			'post_tag',
			'category'
	)
));
}
add_action('init', 'create_custom_post');

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

function vnkings_them_pages_from_search() {
	global $wp_post_types;
	$wp_post_types['page']->exclude_from_search = true;
}
add_action( 'init', 'vnkings_them_pages_from_search' );
// Thêm Category cho Attachment
function add_categories_for_attachments() {
	register_taxonomy_for_object_type( 'category', 'attachment' );
}
add_action( 'init' , 'add_categories_for_attachments' );

// Thêm Tag cho Attachment 
function add_tags_for_attachments() {
	register_taxonomy_for_object_type( 'post_tag', 'attachment' );
}
add_action( 'init' , 'add_tags_for_attachments' );

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

// Tạo kích thước upload mới
add_image_size( 'vnkings_custom-thumbnail', 320, 240, true );

// Hiển thị hình ảnh với kích thước mới vừa thêm
the_post_thumbnail_url('vnkings_custom-thumbnail');

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

function custom_excerpt_length( $length ) {
	return 30;
}
add_filter( 'excerpt_length', 'custom_excerpt_length', 999 );

Lưu ý: trong đó 30 là độ dài nội dung mô tả cần hiển thị.

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

function google_fonts() {
	wp_register_style( 'OpenSans', '//fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,600,700,800' );
	wp_enqueue_style( 'OpenSans' );
}
add_action( 'wp_print_styles', 'google_fonts' );

Lưu ý: bạn có thể thay link font google bên trên theo ý của mình.

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

function custom_login_logo() {
echo '<style>.login h1 a { background-image: url(link_image.jpg) !important; background-size: 234px 67px; width:234px; height:67px; display:block; }</style>';
}
add_action( 'login_head', 'custom_login_logo' );

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

add_action( 'widgets_init', function () {
 unregister_widget( 'WP_Widget_Pages' );
 unregister_widget( 'WP_Widget_Calendar' );
 unregister_widget( 'WP_Widget_Archives' );
 unregister_widget( 'WP_Widget_Links' );
 unregister_widget( 'WP_Widget_Meta' );
 unregister_widget( 'WP_Widget_Search' );
 unregister_widget( 'WP_Widget_Text' );
 unregister_widget( 'WP_Widget_Categories' );
 unregister_widget( 'WP_Widget_Recent_Posts' );
 unregister_widget( 'WP_Widget_Recent_Comments' );
 unregister_widget( 'WP_Widget_RSS' );
 unregister_widget( 'WP_Widget_Tag_Cloud' );
 unregister_widget( 'WP_Nav_Menu_Widget' );
}, 11);

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

add_action( 'after_setup_theme', function () {
 remove_theme_support( 'post-formats' );
 remove_theme_support( 'post-thumbnails' );
 remove_theme_support( 'custom-background' );
 remove_theme_support( 'custom-header' );
 remove_theme_support( 'automatic-feed-links' );
 remove_theme_support( 'html5' );
 remove_theme_support( 'title-tag' );
 remove_theme_support( 'menus' );
}, 11 );

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

add_action( 'admin_init', function () {
 remove_role( 'administrator' );
 remove_role( 'editor' );
 remove_role( 'author' );
 remove_role( 'contributor' );
 remove_role( 'subscriber' );
});

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

function lovend_redirect(){
$vnkcheck = get_current_user_id();
if( is_admin() && !defined('DOING_AJAX') && ( current_user_can('editor') || current_user_can('author') || current_user_can('subscriber') || current_user_can('contributor') ) ){
  wp_redirect( home_url() );
  exit;
 }
}
add_action('init','lovend_redirect');

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

function nofollow_vnkings($text)
{
  $return = str_replace('<a', '<a rel="nofollow"', $text);
  return $return;
}
add_filter('the_content', 'nofollow_vnkings');

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

function vnkings_add_fields_user($profile_fields){
$profile_fields['googleplus'] = 'Google+';
$profile_fields['twitter'] = 'Twitter username';
$profile_fields['facebook'] = 'Facebook profile URL';
return $profile_fields;
}
add_filter('user_contactmethods', 'vnkings_add_fields_user');

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

add_action( 'admin_init' , function () {
 // Bỏ cột trong Post
 add_filter( 'manage_posts_columns', function ( $columns ) {
  unset(
   $columns['cb'],
   $columns['title'],
   $columns['author'],
   $columns['categories'],
   $columns['tags'],
   $columns['comments'],
   $columns['date']
  );
  return $columns;
 });
 
 // Bỏ cột trong Page
 add_filter( 'manage_pages_columns', function ( $columns ) {
  unset(
   $columns['cb'],
   $columns['title'],
   $columns['author'],
   $columns['categories'],
   $columns['tags'],
   $columns['comments'],
   $columns['date']
  );
  return $columns;
 });
});

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

// Tắt thông báo update wordpress phiên bản mới
add_action( 'after_setup_theme', function () {
 add_action( 'init', create_function( '$a', "remove_action( 'init', 'wp_version_check' );" ), 2 );
 add_filter( 'pre_option_update_core', '__return_null' );
 add_filter( 'pre_site_transient_update_core', '__return_null' );
}, 1 );

// Tắt thông báo update Plugin
remove_action( 'load-update-core.php', 'wp_update_plugins' );
add_filter( 'pre_site_transient_update_plugins', '__return_null' );


// Tắt thông báo update các plugin đang bật
add_filter( 'transient_update_plugins', function ( $value = '' ) {
 if ( ( isset( $value->response ) ) && ( count( $value->response ) ) ) {
  $active_plugins = get_option( 'active_plugins' );
  if ( $active_plugins ) {
   foreach( $value->response as $plugin_idx => $plugin_item ) {
    if ( ! in_array( $plugin_idx, $active_plugins ) ) {
     unset( $value->response[$plugin_idx] );
    }
   }
  } else {
   foreach( $value->response as $plugin_idx => $plugin_item ) {
    unset( $value->response );
   }
  }
 }
 return $value;
});

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

add_filter('media_view_strings', function ( $strings ) {
 $strings['createGalleryTitle'] = null; // Bỏ nút "Create gallery"
 $strings['createPlaylistTitle'] = null; // Bỏ nút "Create Audio Playlist"
 $strings['createVideoPlaylistTitle'] = null; // Bỏ nút "Create Video Playlist"
 $strings['insertFromUrlTitle'] = null; // Bỏ nút "Inset from URL"
 return $strings;
});

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

add_action( 'wp_enqueue_scripts', function () {
  wp_deregister_script( 'jquery' );
  wp_deregister_script( 'wp-embed' );
});

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

function remove_df_media_vnkings( $sizes) {
  unset( $sizes['thumbnail']);
  unset( $sizes['medium']);
  unset( $sizes['large']);
  return $sizes;
}
add_filter('intermediate_image_sizes_advanced', 'remove_df_media_vnkings');

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

add_action( 'init', function () {
 // Bỏ RSD link (Really Simple Discovery)
 remove_action( 'wp_head', 'rsd_link' );
 // Bỏ Wlwmanifest link (Windows Live Writer manifest)
 remove_action( 'wp_head', 'wlwmanifest_link' );
 // Bỏ feeds
 remove_action( 'wp_head', 'feed_links', 2 );
 // Bỏ extra feeds, such as category feeds
 remove_action( 'wp_head','feed_links_extra', 3 );
 // Bỏ displayed XHTML generator
 remove_action( 'wp_head', 'wp_generator' );
 // Bỏ REST API link tag
 remove_action( 'wp_head', 'rest_output_link_wp_head', 10 );
 // Bỏ oEmbed discovery links.
 remove_action( 'wp_head', 'wp_oembed_add_discovery_links', 10 );
 // Bỏ rel next/prev links
 remove_action('wp_head', 'adjacent_posts_rel_link', 10, 0);
});

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

add_action( 'admin_init', function () {
 // Bỏ Welcome panel
 remove_action('welcome_panel', 'wp_welcome_panel');
 // Bỏ incoming links metabox
 remove_meta_box( 'dashboard_incoming_links', 'dashboard', 'normal' );
 // Bỏ plugins metabox
 remove_meta_box( 'dashboard_plugins', 'dashboard', 'normal' );
 // Bỏ WordPress News metabox
 remove_meta_box( 'dashboard_primary', 'dashboard', 'normal' );
 // Bỏ secondary metabox
 remove_meta_box( 'dashboard_secondary', 'dashboard', 'normal' );
 // Bỏ Quick Draft metabox
 remove_meta_box( 'dashboard_quick_press', 'dashboard', 'side' );
 // Bỏ Recent Drafts metabox
 remove_meta_box( 'dashboard_recent_drafts', 'dashboard', 'side' );
 // Bỏ Activity metabox
 remove_meta_box( 'dashboard_recent_comments', 'dashboard', 'normal' );
 // Bỏ At a Glance metabox
 remove_meta_box( 'dashboard_right_now', 'dashboard', 'normal' );
 // Bỏ Activity metabox
 remove_meta_box( 'dashboard_activity', 'dashboard', 'normal' );
});

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

add_filter( 'contextual_help', function ( $old_help, $screen_id, $screen ) {
 // Bỏ tất cả Tab trợ giúp
 $screen->remove_help_tabs();
 
 // Tùy chọn bỏ Tab trợ giúp
 $screen->remove_help_tab( 'overview' );
 $screen->remove_help_tab( 'help-navigation' );
 $screen->remove_help_tab( 'help-layout' );
 $screen->remove_help_tab( 'help-content' );
 $screen->remove_help_tab( 'attachment-details' );
 $screen->remove_help_tab( 'managing-pages' );
 $screen->remove_help_tab( 'managing-pages' );
 $screen->remove_help_tab( 'moderating-comments' );
 $screen->remove_help_tab( 'adding-themes' );
 $screen->remove_help_tab( 'customize-preview-themes' );
 $screen->remove_help_tab( 'compatibility-problems' );
 $screen->remove_help_tab( 'adding-plugins' );
 $screen->remove_help_tab( 'screen-display' );
 $screen->remove_help_tab( 'actions' );
 $screen->remove_help_tab( 'user-roles' );
 $screen->remove_help_tab( 'press-this' );
 $screen->remove_help_tab( 'converter' );
 $screen->remove_help_tab( 'options-postemail' );
 $screen->remove_help_tab( 'options-services' );
 $screen->remove_help_tab( 'site-visibility' );
 $screen->remove_help_tab( 'permalink-settings' );
 $screen->remove_help_tab( 'custom-structures' );
}, 999, 3);

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

// Bỏ text Trái
add_filter( 'admin_footer_text', function () {
 return '';
}, 999);

// Bỏ text Phải
add_filter( 'update_footer', function () {
 return '';
}, 999);

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

add_action( 'admin_menu', function () {
 // Bỏ Dashboard
 remove_menu_page( 'index.php' );
 // Bỏ Posts
 remove_menu_page( 'edit.php' );
 // Bỏ Posts -> Categories
 remove_submenu_page( 'edit.php', 'edit-tags.php?taxonomy=category' );
 // Bỏ Posts -> Tags
 remove_submenu_page( 'edit.php', 'edit-tags.php?taxonomy=post_tag' );
 // Bỏ Media
 remove_menu_page( 'upload.php' );
 // Bỏ Media -> Library
 remove_submenu_page( 'upload.php', 'upload.php' );
 // Bỏ Media -> Add new media
 remove_submenu_page( 'upload.php', 'media-new.php' );
 // Bỏ Pages
 remove_menu_page( 'edit.php?post_type=page' );
 // Bỏ Pages -> All pages
 remove_submenu_page( 'edit.php?post_type=page', 'edit.php?post_type=page' );
 // Bỏ Pages -> Add new page
 remove_submenu_page( 'edit.php?post_type=page', 'post-new.php?post_type=page' );
 // Bỏ Comments
 remove_menu_page( 'edit-comments.php' );
 // Bỏ Appearance
 remove_menu_page( 'themes.php' );
 // Bỏ Appearance -> Themes
 remove_submenu_page( 'themes.php', 'themes.php' );
 // Bỏ Appearance -> Customize
 remove_submenu_page( 'themes.php', 'customize.php?return=' . urlencode( $_SERVER['REQUEST_URI'] ) );
 // Bỏ Appearance -> Widgets
 remove_submenu_page( 'themes.php', 'widgets.php' );
 // Bỏ Appearance -> Menus
 remove_submenu_page( 'themes.php', 'nav-menus.php.php' );
 // Bỏ Appearance -> Editor
 remove_submenu_page( 'themes.php', 'theme-editor.php' );
 // Bỏ Plugins
 remove_menu_page( 'plugins.php' );
 // Bỏ Plugins -> Installed plugins
 remove_submenu_page( 'plugins.php', 'plugins.php' );
 // Bỏ Plugins -> Add new plugins
 remove_submenu_page( 'plugins.php', 'plugin-install.php' );
 // Bỏ Plugins -> Plugin editor
 remove_submenu_page( 'plugins.php', 'plugin-editor.php' );
 // Bỏ Users
 remove_menu_page( 'users.php' );
 // Bỏ Users -> Users
 remove_submenu_page( 'users.php', 'users.php' );
 // Bỏ Users -> New user
 remove_submenu_page( 'users.php', 'user-new.php' );
 // Bỏ Users -> Your profile
 remove_submenu_page( 'users.php', 'profile.php' );
 // Bỏ Tools
 remove_menu_page( 'tools.php' );
 // Bỏ Tools -> Available Tools
 remove_submenu_page( 'tools.php', 'tools.php' );
 // Bỏ Tools -> Import
 remove_submenu_page( 'tools.php', 'import.php' );
 // Bỏ Tools -> Export
 remove_submenu_page( 'tools.php', 'export.php' );
 // Bỏ Settings
 remove_menu_page( 'options-general.php' );
 // Bỏ Settings -> Writing
 remove_submenu_page( 'options-general.php', 'options-writing.php' );
 // Bỏ Settings -> Reading
 remove_submenu_page( 'options-general.php', 'options-reading.php' );
 // Bỏ Settings -> Discussion
 remove_submenu_page( 'options-general.php', 'options-discussion.php' );
 // Bỏ Settings -> Media
 remove_submenu_page( 'options-general.php', 'options-media.php' );
 // Bỏ Settings -> Permalinks
 remove_submenu_page( 'options-general.php', 'options-permalink.php' );
}, 999);

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

function vnkings_disable_comment_fields( $fields ) {
 unset( $fields['email'] ); // xóa trường Email
 unset( $fields['author'] ); // xóa trường Tên
 unset( $fields['url'] ); // xóa trường Website
 return $fields;
}
add_filter( 'comment_form_default_fields', 'vnkings_disable_comment_fields' );

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

add_action( 'init', function () {
 remove_action( 'wp_head', 'print_emoji_detection_script', 7 );
 remove_action( 'wp_print_styles', 'print_emoji_styles' );
 remove_action( 'admin_print_scripts', 'print_emoji_detection_script' );
 remove_action( 'admin_print_styles', 'print_emoji_styles' );
 remove_filter( 'the_content_feed', 'wp_staticize_emoji' );
 remove_filter( 'comment_text_rss', 'wp_staticize_emoji' );
 remove_filter( 'wp_mail', 'wp_staticize_emoji_for_email' );
 add_filter( 'emoji_svg_url', '__return_false' );
 // Tìm gỡ TinyMCE emojis
 add_filter( 'tiny_mce_plugins', function ( $plugins ) {
  if ( is_array( $plugins ) ) {
   return array_diff( $plugins, array( 'wpemoji' ) );
  }
  return array();
 });
});

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

add_action( 'admin_bar_menu', function ( $admin_bar ) {
	$admin_bar->remove_menu( 'wp-logo' );      // Ẩn WordPress logo
	$admin_bar->remove_menu( 'about' );      // Ẩn about WordPress link
	$admin_bar->remove_menu( 'documentation' );  // Ẩn WordPress documentation link
	$admin_bar->remove_menu( 'support-forums' );  // Ẩn support forums link
	$admin_bar->remove_menu( 'feedback' );     // Ẩn feedback link
	$admin_bar->remove_menu( 'site-name' );     // Ẩn site name menu
	$admin_bar->remove_menu( 'view-site' );    // Ẩn view site link
	$admin_bar->remove_menu( 'updates' );      // Ẩn updates link
	$admin_bar->remove_menu( 'comments' );      // Ẩn comments link
	$admin_bar->remove_menu( 'new-content' );    // Ẩn content link
	$admin_bar->remove_menu( 'my-account' );     // Ẩn user details tab
}, 999);

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

add_filter( 'show_admin_bar', '__return_false' );
X

Tạo live chat facebook cho website

Bạn cần tư vấn ?